Info Linnagalerii tegemiste kohta Sinu postkastis.
Täna | Tulekul | Arhiiv
13.06-03.07.2016
Aleksandr Osvald August von Turro-Lebardovi näitus „Vätore inimsuitsupääsuke E-estist", Exhibition “Vynice national birdman-barn-swallow from E-stonia”

II korrus: teine ruum

Näitus „Vätore inimsuitsupääsuke E-estist“ analüüsib ja mõtestab eesti fenomeni, eesti maailma ja eesti identiteedi (taas)konstrueerimist ja jätkusuutlikkust. Inimsuitsupääsuke, kui selle näituse kontseptuaalselt keskne teos, kujutab post-mütoloogilist olendit, kes kehastab kitsamas mõttes eesti maailma avatust, mõjujõudu ja mõjutatavust Vana-Egiptuse tsivilisatsiooni kultuuri glokaliseerumise näitel Eesti pinnal ja laiemas mõttes Eesti ühiskonnas (nagu teistegi ühiskondade puhul) toimuvate protsesside duaalsust ehk üksteisega seostatust ja vastastikust mõjutamist.

Sõltuvalt vaataja või mõne teise ühiskonna liikme vaatenurgast võivad need protsessid tunduda inimlikult vätoredatena (= väga toredatena), kuna need on seotud inimese enda elutee kulgemisega eesti fenomeni kontektis. Eesti fenomen osutub sealjuures nii suunavaks kui suunatavaks, määravaks kui määratavaks ning mõjutavaks kui mõjutatavaks nähtuseks: meie, kui eesti maailma lahutamatu osa, oleme selle maailma (taas)konstrueerijad.

Kunstitööd, mille peamisteks ühendavateks joonteks on kas eesti rahvusvärvide kasutamine või eesti kultuuri (nt „Rahvusmari“), ajaloo (nt „14. juuni 1941 – 10000“) ja/või loodusega (nt „Eesti elupuu“) seotud aspektid, jagunevad nelja peamisse kategooriasse: õlimaalid, sõnamaailm (ehk välja prinditud sõnad-tekstid), koopiad (koopiamasinaga tehtud kergelt töödeldud „fotod“) ning installatsioonid. Näituse üks omapäradest on eesti rahvusvärvide sihipärane kontseptuaalne kasutamine kunstitööde loomisel: nt abstraktsete maalide (nt „1900–2015“) ja teiste neid värve sisaldavate ja rõhutavate kaasaegse kunsti teoste puhul.

Kui sõna E-Eesti (https://e-estonia.com/) viitab e-teenuste võimaldamisele erinevate süsteemide kaudu Eestis (nt eKool, e-valimised), siis sõna „E-esti“, mida teadaolevalt eesti keeles ei eksisteeri, osutab riigi nime tähistavas sõnas „Eesti“ sisalduvale „e-“ nähtuse orgaanilisele olemasolule, mis ootaski avastamist. Seega on „E-esti“ kontseptuaalne, filosoofiline mõiste, mis hõlmab Eesti ühiskonda läbivat tehnologiseerumist, Eesti püüdlust oma tuntuse suurendamiseks maailma areenil ning osutab alternatiivselt-oletuslikult Eesti ühiskonna poolt infotehnoloogia võimaluste kerge omaksvõtmise loomulikule ettemääratusele. Antud mõiste on esitatud sel näitusel kontseptuaalse fenomenina (ehk inimsuitsupääsukese tegutsemise väljana), mis on materialiseeritud tehnoloogiavabade kunstiteostena.

Näitusel olevaid eesti fenomeni tutvustavaid ja analüüsivaid kunstiobjekte seovad laiema kontekstiga ning rõhutavad näitusel käsitletavaid teemasid (nt rahvuslus, keskkonnasäästlikkus, keha roll identideedi konstrueerimises) ka mõned eesti fenomeniga mitte seotud kunstitööd (nt „Inglismaa kuninganna Elizabeth I“, „Soome“ ja „Linn“).

Aleksandr Osvald August von Turro-Lebardov sündis 1985. aastal Tallinnas, mis on siiamaani tema kodulinn, ning on kunstialase hariduseta (küll doktorikraadiga teises valdkonnas ning läbinud õlimaali kursuse Tallinna Rahvaülikoolis). Aastast 2010 hakkas ta aktiivselt külastama Eesti (eelkõige Kumu ja kunstigaleriid Tallinnas) ja Euroopa kunstimuuseume (sh National Gallery (London), Tate Modern (London), MMK (Frankfurt), MACBA (Barcelona), Museumsinsel (Berliin), Louvre (Pariis), Ermitaaž (Peterburi) jpm) ja nende korraldatavaid näitusi ning aastast 2015 asus ta süsteemselt kunstiga tegelema. See on esimene näitus, kus tema töid eksponeeritakse laiemale avalikkusele (aastast 2015 olid mõned näitusel olevad kunstiobjektid kätte saadavad internetis).

Rohkem teavet: Aleksandr Osvald August von Turro-Lebardov

aleksandroavtl@gmail.com

http://aleksandroavtl.wix.com/artist

Twitter: @AleksandrOAvTL

Facebook: https://www.facebook.com/aleksandr.osvald.august.von.turro.lebardov

Flickr: aleksandroavtl

Valuing, investigating, maintaining, reflecting upon and changing (national) identity in the context of multifaceted influences of the surrounding world – that is how the exhibition „Vynice national birdman-barn-swallow from E-stonia“ of Aleksandr Osvald August von Turro-Lebardov can be introduced. It will open on 13 June 2016 at 5 p.m. at Võru Town Gallery, Estonia.

The exhibition „Vynice national birdman-barn-swallow from E-stonia“ analyses and interprets the (re)construction and sustainability of Estonian phenomenon, Estonian world and Estonian idenitity. The national birdman-barn-swallow, which is conceptually the central piece of art of the exhibition, represents a post-mythological creature who in the narrow sense of the concept embodies the openness, impact and susceptibility to external influence of the Estonian world using the example of glocalisation of the culture of ancient Egyptian civilization. More broadly, the creature symbolises the duality of societal processes (i.e. their coherence and interaction with each other) in Estonia (as in other societies).

Depending on the viewpoint of the viewer or any other member of the society, these processes may subjectively seem vynice (= very nice) as they relate to the person's own journey in the context of the Estonian phenomenon. The Estonian phenomenon turns out to be an entity that is both guiding and being guided, determining and being determined, affecting and being affected: we, as an integral part of the Estonian world, are also its (re)constructors.

Works of art, whose principal common features are the use of Estonian national colours and / or the aspects connected to Estonian culture (such as "National Berry"), history (for example, "14 June 1941 – 10000 ") and / or nature (e.g. "Tree of Life of Estonia"), are divided into four main categories: oil paintings, the world of words (i.e. printed words-texts), copies (copy machine printed lightly processed "photos"), and installations. One peculiarity of the exhibition lies in its purposeful conceptual use of Estonian national colours (the combination of blue-black-white is not used on any other national flag in the world) in the creation of art works: for example, abstract paintings (e.g. "1900–2015") and other contemporary works that contain and highlight those colours.

As the word E-Estonia (https://e-estonia.com/) refers to enabling e-services in Estonia through various IT-systems (e.g. eSchool, e-voting), the word "E-stonia", which does not exist in the Estonian language, refers to the organic presence of the "e-" phenomenon in the word representing the country's name (i.e. "Estonia"), which had been waiting to be discovered. Thus, "E-stonia" is a conceptual, philosophical notion, which embraces the process of technologisation of Estonian society, aspiration of Estonian state to enhance its reputation on the world stage, and alternatively-speculatively refers to the natural predetermination of easy adoption of possibilities of information technology by Estonian society. The concept is presented in the exhibition as a conceptual phenomenon (i.e. as a field of action of the national birdman-barn-swallow), which has been materialised in non-technological works of art.

There are also present works of art that are not directly related to the Estonian phenomenon (such as "Elizabeth I of England", "Finland" and "The City"). However, they bind other works of art, which introduce and analyse the Estonian phenomenon, with a wider context and further highlight other topics being discussed by the exhibition (such as nationalism, environmental sustainability, the role of the body in the production of identity).

Aleksandr Osvald August von Turro-Lebardov was born in 1985 in Tallinn, which is still his home town. He has no formal art education (though a doctoral degree in another field, and he has completed a course in oil painting at Tallinn Folk University). Since 2010, he began actively visiting art museums and their temporary exhibitions in Estonia (especially the Kumu Art Museum and art galleries in Tallinn), and in Europe (including the National Gallery (London), the Tate Modern (London), MMK (Frankfurt), MACBA (Barcelona), the Museumsinsel (Berlin), the Louvre (Paris), the Hermitage Museum (St. Petersburg), etc.), and since 2015 he has been systematically creating works of art. This is the first exhibition in which his works are exhibited to the general public (in 2015 some works of art presented at the exhibition were made available on the Internet).Lisatud failid:> Vaata näituse pildigaleriid


< Tagasi loetelu juurde
Billeneeve
Ines Erlemann
Marje Ernits
Inna Grinchel
Albert Gulk
Anna Hints
Jana Huul
Aapo Ilves
Merle `Merca` Jääger
Ruti Jõgi-Rumvolt
Ove Kalde
Tiia Keskrand
Mariliin Kindsiko
Dmitri Kotjuh
Tanja Kutsjuba
Toomas Kuusing
Maria Laanelepp
Leonhard Lapin
Peeter Laurits
Liia Leppik
Kristjan 'Luix' Luiga
Evelyn Müürsepp
Marge Nelk
Angela Orro
Marja-Liisa Plats
Andrus Raag
Siir `Rebane` Ristikivi
Aivar Rumvolt
Lilian-Hanna Taimla
Tanel Tolsting
Ruth Treimut
Ellen- Reet Türi
Tiit Varblane
Kullar Viimne
Kristina Viin
Sylva Viin
Võru Linnagalerii, Liiva 13, 65609 Võru, tel: 7868671/7828740, faks: 7868672, e-mail: